Reklam Yazarı İçin Reklam Metinleri

Reklam metinlerinin algılanması hedef kitlenin ilgisine, kültürel yapısına, önceden konu ile olan bilgilendirilmesine bağlı olabildiği gibi, metinde seçilen kelime, cümle yapısına veya tipografik düzene de bağlı olabilir.

 

Başarılı bir reklam metni aşağıdaki amaçları yerine getirmelidir:

    • Ürün veya hizmetin tüketicinin zihninde canlandırdığı değeri, imajı artırılmalıdır.

    • Ürün veya hizmetin rakipleri karşısındaki fiyat ve kalite üstünlüklerini anlatmalıdır.

    • Ürünün, diğer ürünlere oranla tüketiciye ne gibi yararlar sağlayacağını anlatmalıdır ( temel satış vaadi).

    • Ürünün tüketiciye ne amaçla ve nasıl kullanılacağını anlatmalıdır.

    Reklam metininin etkili olması için gereken özellikler:

    • İnandırıcı ve gerçekçi olmalıdır.

    • Basit, yalın, kolay anlaşılır ve ilgi çekici olmalıdır.

    • Sıkça kullanılan, kısa, somut sözcükler seçilmeli.

    • Okuyan, gören ve dinleyen kişide yanlış anlama ve tepkilere neden olmamalıdır.

    • Hedef kitlede üstünlük taslayıcı, alışılmış klişelerin tekrarı izlenimi uyandırmamalıdır.

    • Metninde kullanılan göstergelerin düz anlam ve yan anlamları dikkatli şekilde seçilmeli ve hedef kitlede arzu edilen etkiyi yaratacak özelliklere sahip olmalıdır.

    • Reklamın belirlenmiş amacına uygun olmalı ve gereksiz sözcüklerden arındırılmış olmalıdır.

    • Reklamını vermek istediği fikir, özgün ve yaratıcı bir şekilde işlenmiş olmalıdır.

    • Kampanya için belirlenmiş olan sıcak yada soğuk tutum stratejisine uygun özelliklerde olmalıdır.

    • Kullanılan her sözcük, reklamın belirlenmiş amacına hizmet etmeli, farklı anlam yükleyecek sözcükler kullanılmamalıdır.

    • Reklam mesajı özgün yaratıcı şekilde aktarabilmelidir.

    • Konuşma diline yakın, gerçekçi ve inandırıcı bir dilde yazılmalıdır.

    • Kullanılan dilin kendi içinde taşıdığı ritim ve stil tutarlı olmalıdır.

    • Daha fazla kısıtlanmayacak kadar kısa ve çarpıcı olmalıdır.

    • Can sıkıcı kelime ve formüller kullanılmamalıdır.

    • Satın almaya ikna edici olmalıdır.

    • Başarılı bir görsel tasarıma sahip olmalıdır.

    • Kolay okunması amacıyla renkten yararlanılmalıdır.

    • Hızlı ve kolay okunması amacıyla bir sütunda 35 vurgu harften az ve 45 vurgu harften fazla harf bulunmamalıdır.

    • Uzun satırlar kadar, çok kısa satırlarda okumayı güçleştirmektedir.

    • Açık satır ve harf aralığı kadar, çok sıkışık satır ve harf aralarının da okumayı güçleştirmektedir.

    • Okuyucunun dikkatini ana metne çekmek için, başlık ile metin arasında alt başlıklar yerleştirilmelidir.

    • Paragraflar 70-75 sözcüğü geçmemeli, ürün hakkında detaylı bilgi için diğer tanıtıcı materyallere yönlendirilmelidir.

    • Paragraflar olduğunca kısa olmalı, buna karşın çok sayıda paragraf bulunmalıdır.

    • Ana metinde düzenli aralıklarla ara başlıklara yer verilerek, metnin okuması kolaylaştırılmalıdır.

    • Okuyucunun okuduğu metini kolaylıkla anlamasını sağlamak ve önemli yerleri vurgulamak amacıyla yıldız, ok ya da nokta gibi işaretler kullanılmalıdır.

    • Birbiriyle bağlantısı olmayan bilgiler verilmek istendiğinde, bu bilgiler sayı numarası vererek gösterilmelidir.

    •Kolay okunabilmesini sağlamak amacı ile dişi metinler dikkatle kullanılmalıdır.

 

Reklam Metinlerinde Başlık ve Altı Başlık

 Başlık: Bir basın ilanında başlık, resimden sonra gelen ikinci önemli unsurdur. Bir okuyucu basın ilanı izlemek için harcayacağı sürenin yüzde 15-20′sini balık için harcar. Okuyucu başlıklara göre reklamının metnini okumaya yönelir veya bakışını başka bir yöne çevirir. Başlık önce görsel tasarımı ile bakışı yakalar daha sonra içerik okunur. Bu süre genel olarak iki saniye ile, saniyenin onda üçü ile dördü arasında değişir. Bir reklam başarılı bir başlık sayesinde diğer reklamlar arasında fark edilir. Başlık, ana metinden ortalama beş kat daha fazla okunur. Başlıklar, ürün veya hizmetin satış mesajını iletirken mutlaka bir yarar sunmalıdır. Başlıkta hedef kitleyi motive etmek için günlük konuşma diliyle olumlu, somut ve kısa kelimelerle hitap edilmeli, mutfak markaya yarı verilmelidir.

 

 Başlık tasarımında seçilecek tipografik karakterlerin yeterli büyüklükte, kontrast olması, kolay okunması dikkate alınmalıdır bu kısa yazıda renk kullanımının okunaklılığı artırdığı göz önünde bulundurulmalıdır. Tamamı büyük harflerden oluşturulan başlıklar zor okunduğu için dikkatle kullanılmalıdır. Başlıkta, negatif yazı karakteri psikolojik olarak olumsuzluğu çağrıştırdığı için tercih edilmemelidir. Marka veya kurum ismi fark edilecek şekilde kullanılmaya çalışılmalıdır.

 

Alt Başlık: Ana başlık ile reklam metni arasında köprü görevi görür, ana başlığa göre daha küçük tipografik karakterlerinden oluşturulmuştur. Bir reklam metininde altı başlığın görevi, ana başlığı desteklemek, açıklamak ya da metine geçişi kolaylaştırmaktır. Okuyucu açısından ise, başlıkla ilgili sorunları aydınlatılmaya yarayan kısa açıklamalar görevi görür.

 

Reklam Metinlerinde Kullanılan Başlık Türleri

 

Doğrudan vaat belirten başlıklar: Okuyucuya reklamı yapılan ürün yada hizmetin sağlayacağı yararı doğrudan bildiren başlıklardır, duygusal öğeler içermezler.

 

İndirekt dolaylı başlıklar: Okuyucuya reklamı yapılan ürün yada hizmetin sağlayacağı yararı dolaylı yoldan, duygusal sempati oluşturarak anlatan başlıklardır.

 

Haber başlıkları: İnsanların dünyada neler olup bittiğini öğrenmeye karşı doğal bir isteği bulunur.Haber başlıkları insanların bu isteğini karşılamaya yönelik olarak hazırlanırlar. Reklamda vaat edilen yararın haber şeklinde sunulduğu başlıklardır.

 

Soru başlıkları: Hedef kitleye zevkleri, ihtiyaçları, alışkanlıkları ile ilgili soru sorularak dikkat çekilen başlıklardır. Daha sonra metinde sorunun cevabı yayınlayarak, reklam metninin tamamını okutmak amaçlanır.

 

Emir başlıkları: Okuyucuyu belli bir ürünü kullanmaya çağıran, kullanıldığı takdirde kazançlı çıkacağını ileri süren doğrudan anlatım türündeki reklamlarda kullanılan başlıklardır. Emir içeren başlıkları korkutma duyguları ile birlikte kullanmak, insanların emir almaktan hoşlanmamaları nedeniyle risklidir.

 

Merak uyandırıcı başlıklar: Okuyucunun reklamı yapılan ürün yada hizmetle ilgili meraklandırılarak reklam metnini okumaya yönlendirildiği başlıklardır.

 

Öğüt verici başlıklar: Reklam veren kurum veya kişinin hedef kitleye uzaman konumunda hitapta bulunduğu başlıklardır.

 

Hedef kitlesini özel konularda bilgilendiren başlıklar: Hedef kitleye reklamı yapılan ürünle ilgili çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla hazırlanır. Bu tür başlıklar ya belirli bir gruba seslenir ya da hedef kitlenin ortak bir çıkarını vurgular. Örneğin, reklamı yapılan ürün ya hizmetin kalitesi hakkında ilginç vaatlerde bulunulur veya indirimler hedef kitleye duyurulur.